तल दिइएको तीनवटा चित्रमध्ये तेस्रो चित्रको सही उत्तर कति हुन्छ ?