तल दिइएको चित्रमा सही उत्तर कति हुन्छ?

क) ४, ख) ३, ग) ५, घ) ८

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
सही उत्तर
घ) ८

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: