लोकसेवा तयारीका लागिा केही बौद्धिक परीक्षाका प्रश्नहरु–

१, ८, २७, (?), १२५, २१६
३६
९९
४५
६४

२३, ६०, १२०, २१०, (?)
३३६
४२०
३००
५२५

२, ६, १२, २०, ३०, (?)
४२
३६
४१
५०

६, ९, १८, ४५, १२६, ३६९, (?)
१०८९
१०८०
१०९८
१०६९

४, ८, १२, १६, (?)
२४
१६
२०
१८

३, ८, २२, ६३, १८५, (?)
५५०
३२०
२८५
२९५

७, १२, १९, (?), ३९
२८
२९
२६
२४

९६, ९०, ७८, (?), ३६, ६
६०
४८
६२
५४

०, ८, २४, ४८, ८०, (?)
११०
९६
१२०
१४०

९८, ७२, १४, (?)सही उत्तरको लागि एकपटक प्रयास गरौं

कमेन्ट गर्नुहोस्