लाेकसेवा भन्छ कोभिड संक्रमणकालीन अवस्थामा परीक्षामा सामेल हुने उम्मेदवारले निम्न नियमहरु पालना गर्नु

 

१. उम्मदेवारले नाक, मखु राम्रोसँग छोपिने गरी अनिवार्य रूपलेमा मास्क लगाउनपुनेछ । आवश्यकता अनुसार स्यानिटाइजर
समते प्रयोग गर्नुपनेछ ।

२. कोभिड(१९ संक्रमण एिको वा लक्षण एिको उम्मदेवारले परीक्षा शरूु हुनुभन्दा अगाभडि अनिवार्य रूपले परीक्षा सञ्चालन गने कार्यालय र शाखामा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

३. परीक्षा केन्द्रमा उम्मेदवारले भिडभाड नगरी लाइनबद्ध रूपमा आफ्नो नाम र कोठा नम्बर एकिन गरी तोकिएको स्थानमा पालैपालो प्रवशे गर्नुपुर्नेछ ।
४. उम्मदेवारलेपरीक्षाको समय अघि वा पछि समहूमा बस्ने र कुराकानी गर्ने गर्नुहुदँैन । परीक्षा सम्पन्न भएपछि सरासर रूपमा पररक्षा भवन बाहिर जानुपर्नेछ ।

५.उम्मेदवारले आफ्नो लागि पिउनेपानी लगायत स्वास्थ्य सरक्षा सामाग्रीको प्रबन्ध आँफैले गर्नुपर्ने छ ।
६.सबै उम्मेदवारले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा आयोगको ध्भदकष्तभ मा गई विद्यतुीय माध्यमबाट कोभिड सम्बन्धी स्वय घाँेषणा फाराम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने छ । साथै सरक्षा निकाय तथा सगं सगठित संस्थाको परीक्षामा सामले हुने उम्मदेवारले सम्बन्धित सरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी अवस्थाको बारेमा अग्रिम जानकारी गराउनु पनेछ ।
७. कोभिड १९ संक्रमणजन्य रोगबाट बच्न नेपाल सरकारलेतोकेको अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्